Sunday, December 16, 2012

How Am I Supposed To Live Without You…

miss_you_078

I could hardly believe it when I heard the news today
I had to come and get it straight from you
They said you were leaving, someone swept your heart away
From the look upon your face I see it's true

So tell me all about it, tell me about the plans you're makin'
Then tell me one thing more before I go

Tell me, how am I supposed to live without you?
Now that I've been lovin' you so long
How am I supposed to live without you?
And how am I supposed to carry on?
When all that I've been livin' for is gone

Didn't come here for cryin', didn't come here to break down
It's just a dream of mine is comin' to an end
How can I blame you when I built my world around?
The hope that one day we'd be so much more than friends

And I don't wanna know the price I'm gonna pay for dreamin'
I need you now, it's more than I can take

Tell me how am I supposed to live without you?
Now that I've been lovin' you so long
How am I supposed to live without you?
And how am I supposed to carry on?
When all that I've been livin' for is gone

And I don't wanna know the price I'm gonna pay for dreamin'
Now that your dream has come true

 

How Am I Supposed To Live Without You

Thursday, December 13, 2012

प्रेम…

काही काळ असाच गेला होता...
सारेकाही पडद्याआड गेले होते...
आता कधीच प्रेम करणार नाही....
असे निश्चयाने ठरविले होते....

पण असे काय घडले की....
ठाम निश्चय हि विरून गेला....
इतका धृड असूनही तो....
मनातल्या मनातच राहून गेला....

त्या दिवशी अचानक अनपेक्षित असे काही घडले होते....
काय होते ते ह्याचे उत्तर त्या दोघांच्या मनात
अन काळाच्या पडद्याआड दडले होते....
दोघांच्याही मनात खुप अन खूपच प्रेम
बरसले होते....

पण कसल्याश्या ओझ्याखाली ते
अखंडपणे दबले होते....
जरी शरीरे साथ देत नव्हती
कारण कर्तव्ये आड येत होती....
तरी त्यांच्या मनाने
एकमेकांसाठीच जगायचे असे ठरविले होते....
असेच काही दिवस गेले....

एकाचे खंबीर होते पण दुसऱ्याच्या मनात
संशयाचे बीज उगविले....
पाहता पाहता अबोला आला
दोघांमधला दुरावा वाढत गेला....
संशयाच्या धुरामुळे खरे प्रेम झाकून गेले

दोघांच्या मनातले प्रेम मनातच राहून गेले....
संशयाच्या वजनापुढे मनाचे काही चालत नसते
ह्या दोघांच्या घोर युद्धात बिचारे हृदयच नेहमी मरत असते....
एकमेकांत गुंतताना आधीच विचार करायचा असतो....
नाहीतर आपल्या अशा वागण्यामुळे...

दुसऱ्याचा जीव जात असतो....
दुसऱ्याचा जीव जात असतो....