Saturday, June 2, 2012

दृष्ट लागण्या जोगे सारे…

दृष्ट लागण्या जोगे सारे
गालबोट हि कुठे नसे
जग दोघांचे असे रचु कि
स्वर्ग त्या पुढे फ़िका पडे ॥२॥

स्वप्नाहुन सुंदर घरटे
मनाहुन असेल मोठे
दोघानाहि जे जे हवे ते
होइल साकर येथे ॥२॥

आनंदाची अन तृप्तीची
शांत सावली येथे मिळे
जग दोघांचे असे रचु कि
स्वर्ग त्या पुढे फ़िका पडे ॥२॥

जुळली रे नाते अतुट
घडे जन्मा जन्माची भेट
घेऊनीया प्रितीची आण
एकरुप होतील प्राण ॥२॥

सहवासाचा सुंगध येथे
आणि सुगंधा रुप दिसे
जग दोघांचे असे रचु कि
स्वर्ग त्या पुढे फ़िका पडे ॥२॥

दृष्ट लागण्या जोगे सारे
गालबोट हि कुठे नसे
जग दोघांचे असे रचु कि
स्वर्ग त्या पुढे फ़िका पडे ॥२॥

 

jo-moulton-home-sweet-home

No comments:

Post a Comment