Saturday, October 23, 2010

एक विनंती आहे .....

एक विनंती आहे .....

दुरच जायच असेल तर
जवळच येऊ नका,
busy आहे सांगुन टाळायाच असेल
तर वेळच देऊ नका......

एक विनंती आहे .....

साथ सोडून जायचच असेल तर
हाथ पुढे करुच नका ,
मनातून नंतर उतरायचच असेल तर
मनात आधी भरूच नका.........

एक विनंती आहे .....

चौकशी भरे call काळजीवाहू sms यांचा
कंटाळाच येणार असेल तर misscall च देऊ नका,
memory full झालिये सांगुन delete च
करायचा असेल तर नंबर save च करू नका.......

 
एक विनंती आहे .....

मौनव्रत स्वीकारायच असेल तर
आधी गोड गोड बोलूच नका ,
सीक्रेट्स share करायचीच नसतील तर
मनाच दार उघडूच नका.....

एक विनंती आहे .....
माझ्या काळजी करण्याचा त्रासच होणार असेल तर
मला आपल म्हनुच नका ,
अनोळखी होउनच वागायच असेल तर
माझ्या बद्दल सगळ जानुच नका ....

 
एक विनंती आहे .....

अर्ध्यावर सोडून जायचाच असेल तर
आधी डाव मांडूच नका,
रागावून निघून जायचच असेल तर
आधी माझ्याशी भांडूच नका .....

एक विनंती आहे .....

सवयीच होइल म्हणुन तोडायच असेल तर
कृपया नात जोडूच नका ,
फाडून फेकून द्यायच असेल तर
माझ्या मनाच पान उलगडूच नका ........!

1 comment: